FAQ – časté dotazy

Zde naleznete nejčastější a otázky a odpovědi na ně. Další otázky budou postupně přibývat.

1. Obecné

Aktuality najdete:

 • na nástěnce v panelovém domě
 • na těchto webových stránkách v sekci “Aktuality”
 • pomoci RSS čtečky

Nejběžnější je zabudovat RSS čtečku do prohlížeče či jako aplikace v mobilním telefonu. Vřele doporučuji RSS Feed Reader (feeder.co), který je pro prohlížeče Chrome, Firefox, popřípadě pro mobilní telefony Android či iPhone.
Link na stahování obsahu je: https://www.imrychova982.cz/?feed=rss2

Kategorie: 1. Obecné

Všechny formuláře jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v sekce Dokumenty – > Formuláře ke stažení, zde

Nebo jsou k dispozici na webu naší správcovské společnosti AgenturaByt v sekci Dokumenty, zde

Kategorie: 1. Obecné

1. Společenství vlastníků jednotek – právnická osoba
Společenství tvoří vlastníci jednotek. Po registraci má společenství vlastní název, sídlo, IČO popř. i bankovní účet. Za společenství navenek jedná výbor zvolený shromážděním.

2. Shromáždění vlastníků jednotek – nejvyšší orgán společenství.
Shromáždění schvaluje stanovy hospodaření, volí výbor. Rozhoduje hlasováním, při kterém je rozhodující velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu. V běžných provozních záležitostech je potřeba podřídit se rozhodnutí nadpoloviční většiny, v závažnějších záležitostech je pak závazné rozhodnutí tříčtvrtinové většiny. Zbytek se musí podřídit i takovému rozhodnutí, se kterým sám nesouhlasí a to i přesto, že hlasoval proti.

3. Výbor společenství – výkonný orgán společenství
Za výbor navenek jedná předseda, pokud jde o písemný právní úkon musí být podepsán předsedou a dalším členem výboru.Výbor rozhoduje o věcech spojených se správou domu pokud si rozhodnutí v některých konkrétních věcech nevyhradí shromáždění.

Kategorie: 1. Obecné

2. Životní situace

Je třeba doručit naší správcovské společnosti AgenturaByt následující dokumenty (osobně, e-mailem, poštou):

 • vyrozumění o provedení vkladu od katastrálního úřadu nebo výpis z katastru nemovitostí
 • předávací protokol se stavy měřidel (teplá a studená voda, tepelná energie) – můžete využít námi připravený vzor
 • vyplněný Formulář pro zavedení klienta do databáze

Zároveň, pokud tyto údaje SVJ eviduje pro potřeby vyúčtování služeb, je třeba nahlásit počet osob, které budou s vlastníkem užívat byt či nebytový prostor.

Předchozí vlastník musí uvést novou kontaktní adresu.
Na základě těchto dokumentů obdržíte výpočtový list s výší měsíční platby a platebními údaji.

Všechny formuláře jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v sekce Dokumenty – > Formuláře ke stažení, zde

Je třeba doručit naší správcovské společnosti AgenturaByt (osobně, e-mailem, poštou) žádost o úpravy záloh na služby.
K tomuto účelu můžete použít formulář Žádost o změnu výše záloh na služby. Pokud k oznámení nepoužijete výše uvedený formulář, je třeba, aby v žádosti byly uvedeny informace v rozsahu tohoto formuláře.
Upozorňujeme, že individuálně je možné měnit výši záloh pouze u služeb, které jsou měřeny poměrovými měřiči, výše záloh na ostatní služby, resp. způsob jejich výpočtu, je obvykle pevně stanoven (např. podle počtu osob, podle plochy bytu apod.).
Na základě žádosti následně obdržíte nový výpočtový list s novou výší měsíční platby a platebními údaji.

Je třeba doručit naší správcovské společnosti AgenturaByt (osobně, e-mailem, poštou) oznámení o změně počtu osob.
K tomuto účelu můžete použít formulář Oznámení o změně počtu přihlášených osob. Pokud k oznámení nepoužijete výše uvedený formulář, je třeba, aby v žádosti byly uvedeny informace v rozsahu tohoto formuláře.
Na základě oznámení následně obdržíte nový výpočtový list s novou výší měsíční platby a platebními údaji.

Upozorňujeme, že nájemce má podle § 2272 občanského zákoníku povinnost oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou podle § 22 občanského zákoníku.
Vlastník jednotky má podle § 1177 občanského zákoníku povinnost oznámit bez zbytečného odkladu SVJ změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Pro účely vyúčtování služeb se podle zákona 67/2013 Sb. osobami míní:

 • nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
 • vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Podle § 12 zákona 67/2013 Sb. je povinen nájemce i vlastník oznámit písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Všechny formuláře jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách v sekce Dokumenty – > Formuláře ke stažení, zde

3. Havárie, poruchy, opravy

Ztrátu neprodleně nahlaste Výboru SVJ a to z důvodu deaktivace přístupových čipů!

Při ztrátě kontaktujte výbor a domluvte si objednání. Ceny jsou následující: čip – 100,-klíč od chodeb – 100,-. 

Čipy a klíče od chodeb jsou vedeny v systému v databázi, proto je nutné objednat přes výbor!

V případě zjištění závady ve společných prostorách (prasklá žárovka, povolená klika atd.) kontaktujte Výbor SVJ pomocí emailu, vyplněním formuláře na webových stránkách v sekci Kontakty nebo vhoďte závadu do schránky SVJ č. 85.

Náš bytový dům má sjednanou havarijní smlouvu s firmou Bytoservis.

V případné NÁHLÉ A NEODKLADNÉ PORUCHY nebo havárie ve společných prostorách volejte havarijní službu:

HAVARIJNÍ SLUŽBA

BYTOSERVIS NON-STOP spol. s r.o.

se sídlem Praha 4, Na rovinách 278/46, PSČ 142 00
telefonní čísla: 2 41 41 41 41 mobil: 605 42 42 42
e-mail: dispecink@bytoservis.eu, web: www.bytoservis.eu

V případě změny jména na schránce nebo zvonku kontaktujte Výbor SVJ pomocí emailu nebo vhoďte žádost do poštovní schránky SVJ č. 85

4. Televize a internet

Podle § 3 zákona 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích platí, že „poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač“ a „poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač“.

V našem bytové době je zdarma k dispozici společná anténa (STA) v technologii DVB-T2.

Alternativou k DVB-T2, je:

 • zakoupit placenou kabelovou TV (DVB-C) od poskytovatelů internetu, kteří jsou v našem domě.
 • zakoupit IPTV (internetová televize), je potřeba mít internet, např. KUKI TV, LEPŠÍTV, SLEDOVANI TV, TMOBILE TV, O2 TV, DIGI TV atd.

U těchto placených televizí je vždy Full HD rozlišení programů. U DVB-T2 nabídne Full HD jen ČT, kdežto komerční TV by měly nabízet pouze nižší rozlišení, tedy SD.

V našem bytovém době nabízí služby pevného internetu tyto poskytovatelé:

5. Kam s odpadem

Sběrný dvůr pro Prahu 12

Sběrný dvůr v Praze 12 se nachází v ulici Generála Šišky. Je otevřen celoročně s výjimkou nedělí a svátků. Občané s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy zde mohou zdarma (v jiném případě za úhradu) odkládat veškerý vytříděný komunální odpad, ze stavebních odpadů pouze odpadní beton, cihly, tašky a keramické stavební odpady do 1 m3 a jiných odpadů do 3 m3.

Informace týkající se provozu sběrného dvora získáte na Správě bytových objektů Praha – Modřany na tel.: 241 040 733 nebo přímo ve sběrném dvoře na tel.: 244 400 164

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Sběrný dvůr hl. m. Prahy – ulice Dobronická

Dobronická 892, Praha – Kunratice (vjezd Obrataňská)

tel.: 605 079 049
 

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky…)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 1 m3
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.) !!

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÉHO NÁVOZU – možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

Kategorie: 5. Kam s odpadem

V blízkosti našeho bytového domu se nachází dvě stanoviště na základní tříděný odpad, tedy před panelovým domem 980/1 a 880/19.

Zde se nachází kontejnery na plast, sklo, papír, kovy, nápojové kartóny.

Další místa na tříděný odpad včetně kontejneru např. na textil, biodpad, oleje z domácnosti, elektroopad jsou k dohledání zde:

https://ksnko.praha.eu/map-separated/

Ostatní (nábytek, pneumatiky atd. ) patří do sběrného dvora, nikoliv do kontejneru na směsný odpad nebo vedle něho!

Kategorie: 5. Kam s odpadem

Kategorie: 5. Kam s odpadem

6. Odstávky a poruchy - teplo, voda, elektřina